fbpx

Hantering av personuppgifter

Achima Care behandlar en mängd informationstyper som vårdgivare för att kunna utföra vårt uppdrag. Hur vi ska hantera dessa uppgifter regleras av dataskyddsförordningen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Personuppgifter kan vara ditt namn, adress eller uppgifter som berör din hälsa. Uppgifter som provsvar, journalanteckningar eller diagnoser tillhör kategorin extra känsliga uppgifter – dessa måste vi vara extra rädda om.

Tillgången till dina personuppgifter styrs av vilka behörigheter vår personal är tilldelad. Achima Care har genomfört en behovs- och riskanalys på inför behörighetstilldelning för att klargöra vad vi behöver se för att kunna erbjuda en god och säker vård men även vilka risker som är förknippade med att uppgifter om dig är tillgängliga.

Integritetspolicy

 Läs vår Integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Du kan också läsa om dina rättigheter rörande behandling av dina personuppgifter.

Logg-kontroll - din journal!

Du som patient har rätt att få reda på vem som läst din journal. I vissa regioner kan du göra detta själv via 1177.se, hos andra måste du ta kontakt med din Achima-vårdcentral för att få hjälp. Vi som vårdgivare kontrollerar varje månad våra loggar för att säkerställa att endast vårdpersonal som har rätt till det är inne i din journal. 

Om du vill begära ett logg-utdrag direkt från oss kan du göra det via vanlig post. Skicka då namn, personnummer, tidsperiod och telefonnummer via post till oss och ett meddelande om att du vill begära ett utdrag över dina loggar. Dessa skickas till din folkbokföringsadress.

Sammanhållen journalföring

Achima Care medverkar i sammanhållen journalföring. Vi frågar dig som patient om lov om vi har behov att läsa journalanteckningar från annan vårdenhet eller vårdgivare. Ditt eventuella samtycke ska dokumenteras. Vi som vårdgivare behöver fortfarande en aktuell vårdrelation med dig för att ta del av dina journaler från andra vårdenheter. Hur detta ska hanteras regleras i Patientdatalagen om du vill läsa mer. 

Sammanhållen journalföring kan göra det lättare för oss som vårdgivare att komma fram till rätt läkemedelsbehandling eller behandlingsstrategi.

Spärra uppgifter

Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Efter att spärren är genomförd kan bara personalen på den enheten där anteckningen är skriven komma åt den. Tänk på att du då själv måste upprepa information som du vill att vårdpersonal ska känna till om denna inte längre går att komma åt på grund av spärr. Du kommer heller inte åt dessa uppgifter via Journalen på 1177.se.

En vårdnadshavare kan inte spärra sina barns journaler. 

Sjukvårdspersonal kan via nödöppning ta bort spärren tillfälligt. Detta gäller t.ex. om patienten är medvetslös och inte själv kan medverka. Finns det då en risk för ditt liv och hälsa genomförs nödöppning.

Kontakta den Achima Care-vårdcentral där du är listad för att få hjälp med spärr av din journal. Det går också att spärra journalen själv i vissa regioner via 1177.se

Begära ut journaler

I flera regioner kommer du åt din journal via 1177 (om du inte har spärrat denna). Du kan också begära ut journalhandlingar på dig själv eller anhöriga. En sådan begäran menprövas alltid av verksamhetschef eller av denne utsedd hos oss. 

Vänd dig direkt till den Achima Care-vårdcentral du har sökt vård hos för att lämna in en sådan begäran via kontaktformuläret. 

Det finns tillfällen då Achima Care som vårdgivare måste lämna ut journalhandlingar till myndighet t.ex. på begäran från inspektionen för vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister

Vi bidrar med att föra vården framåt genom medverkan i ett antal nationella kvalitetsregister. Du som patient ska alltid bli informerad innan du registreras i ett kvalitetsregister. Läs gärna mer om nationella kvalitetsregister på 1177.se.

Det är alltid frivilligt för dig som patient att medverka, säger du nej påverkas inte vården du får. Du har också rätt att veta vilka uppgifter som registreras och kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort ur registret. 

Biobanker

Vi vill informera dig om att vissa prover vi tar sparas. I samband med att provet tas ska du bli tillfrågad om samtycke till att provet tas. Det är patienten som bestämmer – hur detta ska gå till regleras i biobankslagen.

Achima Care vill dock påpeka att sparade prover kan vara viktiga för att läkaren ska kunna välja rätt behandling eller i efterhand kontrollera resultat av behandling. 

Gallring

Achima Care sparar patientjournaler i minst tio år beroende på journalsystem. Handlingar som rör fakturering etc gallras efter sju år.

Personuppgiftsansvarig

Vi vill informera dig om att vissa prover vi tar sparas. I samband med att provet tas ska du bli tillfrågad om samtycke till att provet sparas. Det är patienten som bestämmer – hur detta ska gå till regleras i biobankslagen. 

Achima Care vill dock påpeka att sparade prover kan vara viktiga för att läkaren ska kunna välja rätt behandling eller i efterhand kontrollera resultat av behandling. 

Personuppgiftsansvarig

Achima Care AB
Östra Prinsgatan 20
371 31 Karlskrona

Dataskyddsombud

Om du vill komma i kontakt med Achima Cares utsedda dataskyddsombud gå till vår kontaktsida för att hitta adressuppgifter till oss. Märk brev eller e-post med ”Dataskyddsombudet”. dataskyddsombud@achima.se

Integritetsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur Achima Care behandlar dina personuppgifter eller med det svar du fått från oss i dessa frågor kan du vända dig direkt till Integritetsmyndigheten med ditt klagomål. Hur du går tillväga kan du läsa om här.