fbpx

Kvalité och miljö

Vi jobbar enligt ett kvalitets och miljöledningssystem vilket också förutsätter att vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar. Vi granskar regelbundet vårt ledningssystem av interna revisorer. Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen.

Kvalitetspolicy

Achima Care AB ska som vårdgivare och medicinsk rådgivare erbjuda professionell medicinskt kunnande av engagerad, kompetent och erfaren sjukvårdspersonal där individens behov sätts i centrum. Medicinska bedömningar och diagnoser fastställs efter individuella utredningar genomförda utifrån vedertagen metodik och utförs av kvalificerad personal.

Vi vill genom vår kompetenta personal kunna föreslå och genomföra rehabilitering och andra behandlingar utifrån patientens behov.

All verksamhet som bedrivs vid Achima Care AB skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Alla som arbetar inom Achima Care AB medverkar aktivt till att åstadkomma en högkvalitativ hälso- och sjukvård som inger förtroende och trygghet hos uppdragsgivare och patienter.

All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

KValitetsmätningar

Nationell patientenkät - NPE

Vartannat år sker nationella gemensamma undersökningar inom primärvård. Då mätningen sker i någon av de regioner där Achima Care är verksamma medverkar vi självklart. Om du är intresserad över hur våra patienter uppfattar vården på någon av våra enheter, leta upp oss på resultat.patientenkat.se.

Vårdgarantin

Den förstärkta vårdgarantin innebär att vi som vårdgivare inom primärvården ska vara tillgängliga för dig inom det första dygnet när vårdbehov uppstår. 

Telefontillgänglighet är ett sätt att mäta hur vi lever upp till vårdgarantin. Leta upp din Achima Care-vårdcentral på www.vantetider.se för att se hur vi presterar.

Patientnöjdhet

Under tre månader höst och vår genomför i en patientnöjdhetsundersökning på vårdcentralerna. Ni får då möjlighet att svara på frågor om hur ni uppfattar vården hos oss. Tillsammans med övriga mätningar får vi en samlad bild över hur ni uppfattar oss och vad vi kan göra bättre!

Patientsäkerhetsberättelse

Achima Care är som vårdgivare skyldiga enligt PSL (patientsäkerhetslagen) att redovisa en patientsäkerhetsberättelse senast i mars varje år. Du som patient hos Achima Care är högst delaktig i att skapa denna genom exempelvis att höra av dig när du inte är nöjd med vården! Kontakta oss för att ta del av den senaste versionen. 

mätningar

Miljöpolicy

Achima Care AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö ska begränsas så långt som möjligt

I vårt miljöarbete utgår vi från tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls. Verksamheten ska följa miljölagar och regler så långt det är möjligt.

Inom ramen för vår verksamhet väljer vi material och utrustningar med beaktande av miljöaspekter.

Vi ska främja källsortering av avfall. Vi använder inte mer än nödvändigt utav engångsmaterial och i största möjliga utsträckning använda oss av kollektiva transportmedel.

Vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.